Thẻ lưu trữ: cán bộ. nhân lực

dao-tao-can-bo

Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức tại một số nước

Các nước thành viên Hiệp hội ASEAN cho rằng phát triển nguồn nhân lực và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố then chốt trong chiến lược quản lý nền công vụ không chỉ nhằm đạt hiệu quả cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ hiện tại, mà còn chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển nền hành chính trong tương lai. Các quốc gia hết sức coi trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức của nền công vụ, coi đây là một yêu cầu tất yếu khách quan, nhân tố quyết định thúc đẩy quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Việc đào tạo đội ngũ công chức là yêu cầu và nhiệm vụ thường xuyên để kiện toàn tổ chức bộ máy và thể chế nhà nước, thúc đẩy thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, sự phát triển của mỗi quốc gia trong tiến trình hội nhập.

Hiện nay, các quốc gia chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức một cách toàn diện. Ngoài việc quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về xã hội, củng cố và phát huy lòng yêu nước, tính tự tôn dân tộc, tinh thần, thái độ phục vụ công dân và ý thức, trách nhiệm công chức, các nước chú trọng khai thác mọi khả năng, đầu tư kinh phí, phát triển đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài nước. Động viên, khuyến khích mọi công chức ra sức học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, khai thác tối đa những khả năng vốn có của mình, phát huy các sáng kiến, sáng tạo, tạo ra lợi thế so sánh và cạnh tranh công vụ trong môi trường toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.