Thẻ lưu trữ: người tài

boi-duong-nhan-tai

Chính sách phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng

Việc tuyển dụng và có chính sách phát hiện, trọng dụng người có tài là điều mà nhà nước ta quan tâm hiện nay. Có số địa phương áp dụng trải thảm đỏ thu hút nhân tài  hoặc người có trình độ cao về công tác.

Và việc phát hiện nhân tài thì chúng ta dựa tiêu chí để xác định là tài năng không chỉ đơn thuần là lý lịch, thành tích học tập, văn bằng, chứng chỉ đào tạo. Tiêu chí để xác định tài năng chính là phẩm chất, trình độ và năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức và thể hiện trong hoạt động thực tiễn là có thành tích, luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao trong một lĩnh vực cụ thể. Hơn nữa, các thành tích đạt được phải có ảnh hưởng đến sự tiến bộ, phát triển của một ngành, một lĩnh vực.

Ngoài ra chúng ta nâng cao chất lượng tuyển dụng, đổi mới hình thức thi tuyển dụng để thu hút nhân tài. Đánh gia nhân tài bằng thực hiện chức trách, nhiệm vụ công việc, kết quả đạt được…

Trọng dụng người tai đúng những vị trí  công việc thích hợp tạo điều kiện phát huy hết khả năng kiến thức. đảm bảo tiền lương thu nhập xứng đáng những gì họ công hiến và bỏ ra.