Nhà Máy Mitsuba M-Tech Việt Nam Giai Đoạn 1 & 2

Mitsuba M-Tech Vietnam – Phase 2

Loteco EPZ, Dong Nai Province

09/2001 –   03/2002

Factory Floor Area = 3,435 m²

RC + Steel

Mitsuba M-Tech New Canteen Project

Loteco EPZ, Dong Nai Province

10/2004 – 01/2005

Factory Canteen Floor Area = 2,215 m² RC + Steel