Nhà Máy Nagakura Việt Nam Giai Đoạn 1 & 2 

NEW Vietnam Factory – Phase 1

09/2002 – 01/2003

Factory Floor Area = 5,262 m²

N.E.W. Vietnam Factory – Phase 2

02/2004 – 07/2004

Factory Floor Area = 6,318 m²

N.E.W. Vietnam Factory – Phase 3

01/2006 – 06/2006 Factory Floor Area = 11,520 m²