Nhà Máy Towa Việt Nam Giai Đoạn 1, 2 & 3  

TOWA Industrial Vietnam Factory 2

Tan Thuan EPZ, Ho Chi Minh City

10/2002 – 04/2003

Factory Floor Area= 3,238 m²

2 story, RC + Steel

TOWA Industrial Vietnam Factory 3

Tan Thuan EPZ, Ho Chi Minh City

10/2005 – 03/2006

Factory Floor Area= 4,498 m² 2 story, RC + Steel